Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
 
 
DODAJ DO ULUBIONYCH   - 912000 odwiedzin
:)
Informacje - ZAPYTANIA OFERTOWE
RAZEM: 1   
Zapraszamy do złożenia oferty
25.11.2021
Radzymin, dn. 25.11.2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAMAWIAJĄCY:
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
Al. Jana Pawła II 20
05 – 250 Radzymin
NIP:125 – 05 – 59 – 430
e-mail: biuro@rokisradzymin.pl

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawa kontenera szatniowego bez sanitariatów o wymiarach 6 m x 2,5 m ( powierzchnia 15m2), wysokość 2,8 m na boisku sportowym ROKIS w Radzyminie przy ul. Wołomińskiej 3 zgodnie ze specyfikacją poniżej.


Zapytanie... - plik do pobrania

I Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kontenera szatniowego bez sanitariatów o wymiarach 6 m x 2,5 m ( powierzchnia 15m2), wysokość 2,8 m na boisku sportowym ROKIS w Radzyminie przy ul. Wołomińskiej 3. Termin wykonania zamówienia:
10-20.12.2021 r.

Wymagania techniczne:
1. 1 okno PCV z roletą
2. Instalacja elektryczna
3. Drzwi z zamkiem
4. Podłoga z płyty wodoodpornej
5. Wykładzina podłogowa z PCV

Wykonawca udzieli 24-miesięcznj gwarancji na całość zamówienia, licząc od dnia odbioru zamówienia przez Zamawiającego.

II Zawartość oferty:
1. Cena brutto.
2. Szczegółowe dane kontaktowe oferenta
Sposób oceny oferty:
1. Oferty zostaną ocenione wg kryterium: cena brutto – 100 %


III Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Główny Specjalista ds. sportu- Tadeusz Jędrasik
Tel. 602 792 895IV Procedura - Sposób sporządzenia oferty:
1. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: biuro@rokisradzymin.pl, do dnia 02.12.2021 r do godz 14:00.
2. 3. Formularz oferty musi być napisany w języku polskim, na maszynie lub komputerze
oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.
4. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, oferta (skan) powinna zawierać czytelny podpis i pieczęć oferenta lub jego pełnomocnika.
5. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich nastąpi w dn. 02.12.2021o godz. 14:30, w siedzibie ROKiS. Firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiona telefonicznie.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli – Tadeusz Jędrasik, Główny Specjalista ds. Sportu, tel 602 792 895

V Postanowienia końcowe:
V Postanowienia końcowe:
1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie.
2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego oferenta, który zaproponował najniższą cenę za wyłączność usługi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
7. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
8.Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.