Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
 
 
DODAJ DO ULUBIONYCH   - 883067 odwiedzin
:)
oddaj krew
Informacje - ZAPYTANIA OFERTOWE
RAZEM: 1   
Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę trawy
10.09.2020
Radzymin, dn. 10.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podstawa prawna:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000
euro i dlatego, zgodnie z art. 4 kpt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych, w postępowaniu nie stosuje się ww. ustawy.

ZAMAWIAJĄCY:
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
Al. Jana Pawła II 20
05 – 250 Radzymin
NIP:125 – 05 – 59 – 430
e-mail: biuro@rokisradzymin.pl

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę trawy Polytan LigaGrass Pro CP 238 11-8 lub posiadającą co najmniej taką samą specyfikację techniczną o powierzchni 220 m2 oraz przygotowanie montaż, stabilizację pasów trawy na istniejącym boisku oraz przygotowanie, montaż pasów trawy przy dwóch wiatach dla zawodników rezerwowych i jednej wiacie dla opieki medycznej, zakupu i rozłożenia 30 worków ziemi do trawników, utrzymanie gwarancji na boisku sportowym ROKIS w Radzyminie przy ul. Wołomińskiej 3 zgodnie ze specyfikacją poniżej.

I Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa trawy Polytan LigaGrass Pro CP 238 11-8 lub posiadającą co najmniej taką samą specyfikację techniczną o powierzchni 220 m2 oraz przygotowanie montaż, stabilizację pasów trawy na istniejącym boisku oraz przygotowanie, montaż pasów trawy przy dwóch wiatach dla zawodników rezerwowych i jednej wiacie dla opieki medycznej, zakupu i rozłożenia 30 worków ziemi do trawników, utrzymanie gwarancji na boisku sportowym ROKIS w Radzyminie przy ul. Wołomińskiej 3. Termin wykonania zamówienia: 09.10.2020 r.

Zakres prac:
1. zakup i dostawa trawy Polytan LigaGrass Pro CP 238 11-8 lub posiadającą co najmniej takie same właściwości o łącznej powierzchni 220m2
2. przygotowanie pasów trawy o szerokości 50 cm
3. montaż pojedynczego pasa trawy poprzez wsunięcie go pod istniejącą nawierzchnię na gł. ok. 10 cm oraz wkopanie na długości ok 10 cm pod nawierzchnię naturalną
4. stabilizacja pasów trawy na zasadzie przyklejenia go do górnej powierzchni obrzeża betonowego
5. montaż pasów trawy przy dwóch wiatach dla zawodników rezerwowych i jednej wiacie opieki medycznej (pasy sztucznej trawy o szerokości jednego metra na dłuższym boku wiat i na dwóch krótszych bokach)
6. zakup i rozłożenie 30 worków ziemi do trawników
7. utrzymanie gwarancji boiska poprzez nieingerowanie w ułożoną trawę poprzez cięcie, klejenie itp. zgodnie z wytycznym wykonawcy

Wykonawca udzieli 24-miesięcznj gwarancji na całość zamówienia, licząc od dnia odbioru zamówienia przez Zamawiającego.

II Zawartość oferty:
1. Cena brutto.
2. Szczegółowe dane kontaktowe oferenta
3. Listę zrealizowanych zamówień wraz z datą, kwotą oraz informacją o zamawiającym, zgodnie z zapisami punktu III.

Sposób oceny oferty:
1. Oferty zostaną ocenione wg kryterium: cena brutto – 100 %

III Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:
1)     Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w realizacji min. 2 tożsamych zamówień co do rodzaju zamówienia na minimum 10 000 zł każde.


IV Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Kierownik Infrastruktury Sportowej ROKIS – Marek Zalewski
Tel. 600 466 106.

V Procedura - Sposób sporządzenia oferty:
1. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: biuro@rokisradzymin.pl, do dnia 18.09.2020 r do godz 14:00.
2. 3. Formularz oferty musi być napisany w języku polskim, na maszynie lub komputerze
oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.
4. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, oferta (skan) powinna zawierać czytelny podpis i pieczęć oferenta lub jego pełnomocnika.
5. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich nastąpi w dn. 21.09.2020 o godz. 13:00, w siedzibie ROKiS. Firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiona telefonicznie.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli – Marek Zalewski, Kierownik Infrastruktury Sportowej ROKIS, 600466106.

VI Postanowienia końcowe:
V Postanowienia końcowe:
1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie.
2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego oferenta, który zaproponował najniższą cenę za wyłączność usługi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykażą doświadczenia w wykonaniu przedmiotu podobnego do przedmiotu zapytania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
8. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9.Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.