Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
 
 
DODAJ DO ULUBIONYCH   - 481750 odwiedzin
:)
Ferie 2018
Informacje - ZAPYTANIA OFERTOWE     « WSZYSTKIE
Zapytanie na przewozy autokarowe
05.01.2018 - 14.01.2018
Radzymin, 05 stycznia 2018 roku


ZAPYTANIE OFERTOWE

Podstawa prawna:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro bez podatku vat i dlatego, zgodnie z art. 4 kpt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu nie stosuje się ww. ustawy.

ZAMAWIAJĄCY:
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
Al. Jana Pawła II 20
05 – 250 Radzymin
NIP:125 – 05 – 59 – 430
e-mail: biuro@rokisradzymin.pl


Zapraszamy do złożenia ofert na usługę przewozów autokarowych związanych z działalnością sportowo - rekreacyjną, przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

I Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przwozów autokarowych związanych z działalnością sportowo- rekreacyjną
1 – przewozy lokalne autokar od 25 do 30 miejsc
a) ryczałt dzienny do 4 godzin i limit 150 kilometrów,
b) ryczałt dzienny do 8 godzin i limit 200 kilometrów,
2 – przewozy lokalne autokar od 26 d0 50 miejsc
a) ryczałt dzienny do 4 godzin i limit 150 kilometrów,
b) ryczałt dzienny do 8 godzin i limit 200 kilometrów,
3 – przewozy krajowe autokar od 25 do 30 miejsc
Stawka za 1 kilometr
4 – przewozy krajowe autokar od 26 do 50 miejsc
Stawka za 1 kilometr
II Wymagania techniczne dla autokarów
- rok produkcji minimum 2008,
- pasy bezpieczeństwa,
- dowody rejestracyjne pojazdów,
- OC,
- klimatyzacja.
III. Czas trwania zamówienia
- do 31.12.2018
Wykonawca działa wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
Zawartość oferty:
1. Cena brutto.
Sposób oceny oferty:
1. Oferty zostaną ocenione wg kryterium: najniższa proponowana cena l00%.
IV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:
1) Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie, kierowcy mają ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a mianowicie podstawienia 3 pojazdów w określonym dniu i o tej samej godzinie,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) kserokopia dowodów rejestracyjnych poświadczonych za zgodność z oryginałem,
f) oświadczenie, że nie zatrudniają osób za przestępstwa na tle seksualnym.
V Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Główny specjalista ds. sportu – Tadeusz Jędrasik
Tel. 602- 792 – 895.
VI Procedura - Sposób sporządzenia oferty:
1. Ofertę w wersji papierowej lub elektronicznej należy składać w siedzibie Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, al. Jana Pawła II 20, 05 – 250 Radzymin, przesłać na adres mailowy: biuro@rokisradzymin.pl do dnia 12.01.2018r. godz. 13:00
2. W przypadku ofert składanych w formie pisemnej na zewnętrznej stronie opakowania (kopercie) należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów, mailem i numerem faksu oferenta.
3. Formularz oferty musi być napisany w języku polskim, na maszynie lub komputerze
oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.
4. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, oferta (skan) powinna zawierać czytelny podpis i pieczęć oferenta lub jego pełnomocnika.
5. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich nastąpi w dn. 12.01.2018r. o godzinie 13:30 w siedzibie ROKiS. Firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiona telefonicznie.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli – Tadeusz Jędrasik 602 – 792 – 895.

VII Postanowienia końcowe:
1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie.
2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego oferenta, który zaproponował najniższą cenę za wyłączność usługi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykażą doświadczenia w wykonaniu przedmiotu podobnego do przedmiotu zapytania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
8. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9.Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.